پروژه ساخت سالن جهت انبارش کلاف ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

ساخت سالن جهت انبارش کلاف ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

گزار ش پروژه ساخت سالن انبارش ورق رنگی برنامه زمان بندی پروژه مراحل روند پروژه از تاریخ ۹۹/۹/۲۰ بتن ریزی فونداسیون های شماره ۲۷.۲۶.۲۵.۲۴ با حضور نظارت محترم و پرسنل محترم آزمایشگاه ساختمانی فولاد: بتن ریزی فونداسیون محور ۲۵: بارگیری و تخلیه انکرباکس: دکفره کردن قالب فونداسیون ها: برش ورق ۶٠: پرایمر فونداسیونها ۲۵و ۲۴: […]