جدول وزن ناودانی

محاسبه وزن ناودانی

ناودانی به نوعی پروفیل گفته می شود که سطح افقی ناودانی دارای یک جان افقی و دوبال عمودی می باشد. ناودانی ها به شکل U انگلیسی می باشند. مقاطع موجود در ناودانی دارای انحنای گرد می باشد. مهم ترین کاربر ناودانی ها در صنعت و ساختمان سازی می باشد. بر اساس نوع فرآیند تولید، انواع ناودانی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم می شود.

وزن ناودانی

در جدول وزن ناودانی های ارائه شده بر حسب شااخه های ۶ متری می باشد. علاوه بر تفصیل پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه وزن ناودانیوزن ناودانی ۸, وزن ناودانی ۱۰, وزن ناودانی ۶,وزن ناودانی ۱۴ و وزن نبشی و ناودانی تولید کارخانجات ایرانی و خارجی به تفصبل بیان شده است. چگالی ناودانی ها نیز برابر ۷.۸۶ می باشد.

وزن ناودانی روسی ۱۱.۷۵ متر

ردیف سایز ناودانی وزن هر شاخه ناودانی (kg)
1 ناودانی ۶ ۳۷ کیلوگرم
۲ ناودانی ۸ ۸۳ کیلوگرم
۳ ناودانی ۱۰ ۱۰۳ کیلوگرم
۴ ناودانی ۱۲ ۱۲۳ کیلوگرم
۵ ناودانی ۱۴ ۱۵۰ کیلوگرم
۶ ناودانی ۱۶ ۱۷۰ کیلوگرم
۷ ناودانی ۱۸ ۲۱۵ کیلوگرم
۸ ناودانی ۲۰ ۲۲۰ کیلوگرم
۹ ناودانی ۲۲ ۲۶۰ کیلوگرم

 

وزن ناودانی ۶ متری

وزن هر شاخه ناودانی ۶ متری ، تولید شده به شرح زیر می باشد.

ردیف سایز ناودانی وزن هر شاخه ناودانی (kg)
1 ناودانی ۶ ۳۰ کیلوگرم
۲ ناودانی ۸ ۴۳ کیلوگرم
۳ ناودانی ۱۰ ۵۳ کیلوگرم
۴ ناودانی ۱۲ ۶۳ کیلوگرم
۵ ناودانی ۱۴ ۷۵ کیلوگرم
۶ ناودانی ۱۶ ۸۵ کیلوگرم
۷ ناودانی ۱۸ ۹۷ کیلوگرم
۸ ناودانی ۲۰ ۱۱۳ کیلوگرم
۹ ناودانی ۲۲ ۱۳۳ کیلوگرم
۱۰ ناودانی ۲۴ ۱۴۴ کیلوگرم

 

وزن ناودانی ۱۲ متری

وزن هر شاخه ناودانی ۱۲ متری مطابق با استانداردهای جهانی به شرح زیر می باشد.

ردیف سایز ناودانی   وزن ناودانی شاخه سبک (kg) وزن ناودانی شاخه سنگین (kg)
1 ناودانی ۵  ۵۴ کیلوگرم ۶۷ کیلوگرم
۲ ناودانی ۶.۵  ۷۳ کیلوگرم ۸۵ کیلوگرم
۳ ناودانی ۸  ۸۴ کیلوگرم ۱۰۴ کیلوگرم
۴ ناودانی ۱۰  ۱۰۰ کیلوگرم ۱۲۳ کیلوگرم
۵ ناودانی ۱۲  ۱۴۰ کیلوگرم ۱۶۰ کیلوگرم
۶ ناودانی ۱۴  ۱۵۵ کیلوگرم ۱۹۵ کیلوگرم
۷ ناودانی ۱۶  ۱۷۰ کیلوگرم ۲۲۵ کیلوگرم
۸ ناودانی ۱۸  ۲۲۵ کیلوگرم ۲۶۵ کیلوگرم
۹ ناودانی ۲۰  * ۳۰۵ کیلوگرم
۱۰ ناودانی ۲۲  * ۳۰۵ کیلوگرم
۱۱ ناودانی ۲۴  *  ۳۵۳ کیلوگرم
۱۲ ناودانی ۲۶  *  ۴۰۵ کیلوگرم
۱۳ ناودانی ۲۸  *  *
۱۴ ناودانی ۴۰  ۴۲۰ کیلوگرم  *