جدول وزنی قوطی پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط ساپکو استیل مطابق با استانداردهای  DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود.

جدول وزن پروفیل

ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

عموما  وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) و وزن قوطی چهارگوش با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد. 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

 وزن پروفیل قوطی مربع

 وزن قوطی محاسبه شده در جدول بر اساس چگالی ۷.۸۶ محاسبه شده است. این نوع قوطی ها دارای طول و عرض یکسانی می باشند. در جدول زیر می توانید وزن قوطی پروفیل های مربعی در ضخامت های متفاوت را مشاهده نمایید.

جدول وزن قوطی مربع

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 قوطی و پروفیل ۱ ۲۰*۲۰ ۰/۶۲
۲ قوطی و پروفیل ۱ ۲۵*۲۵ ۰/۷۸
۳ قوطی و پروفیل ۱ ۳۰*۳۰ ۰/۹۶
۴ قوطی و پروفیل ۱ ۳۵*۳۵ ۱/۱۲
۵ قوطی و پروفیل ۱ ۴۰*۴۰ ۱/۲۵
۶ قوطی و پروفیل ۱/۲۵ ۲۰*۲۰ ۰/۷۵
۷ قوطی و پروفیل ۱/۲۵ ۲۵*۲۵ ۰/۹۸
۸ قوطی و پروفیل ۱/۲۵ ۳۰*۳۰ ۱/۱۹
۹ قوطی و پروفیل ۱/۲۵ ۳۵*۳۵ ۱/۳۹
۱۰ قوطی و پروفیل ۱/۲۵ ۴۰*۴۰ ۱/۵۵
۱۱ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۲۰*۲۰ ۰/۹۱
۱۲ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۲۵*۲۵ ۱/۱۷
۱۳ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۳۰*۳۰ ۱/۴۲
۱۴ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۳۵*۳۵ ۱/۶۴
۱۵ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۴۰*۴۰ ۱/۸۶
۱۶ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۴۵*۴۵ ۲/۱۲
۱۷ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۵۰*۵۰ ۲/۳۳
۱۸ قوطی و پروفیل ۱/۵ ۶۰*۶۰ ۲/۸۲

جدول وزن قوطی پروفیل مربع

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن قوطی(kg/m)
1 پروفیل ۲ ۲۰*۲۰ ۱/۱۸
۲ پروفیل ۲ ۲۵*۲۵ ۱/۵۳
۳ پروفیل ۲ ۳۰*۳۰ ۱/۷۸
۴ پروفیل ۲ ۳۵*۳۵ ۲/۱۶
۵ پروفیل ۲ ۴۰*۴۰ ۲/۴۵
۶ پروفیل ۲ ۴۵*۴۵ ۲/۸۱
۷ پروفیل ۲ ۵۰*۵۰ ۳/۱۱
۸ پروفیل ۲ ۶۰*۶۰ ۳/۷۴
۹ پروفیل ۲ ۷۰*۷۰ ۴/۳۸
۱۰ پروفیل ۲ ۸۰*۸۰ ۴/۹۷
۱۱ پروفیل ۲ ۹۰*۹۰ ۵/۶۸
۱۲ پروفیل ۲/۵ ۲۵*۲۵ ۱/۸۸
۱۳ پروفیل ۲/۵ ۳۰*۳۰ ۲/۳۱
۱۴ پروفیل ۲/۵ ۳۵*۳۵ ۲/۶۸
۱۵ پروفیل ۲/۵ ۴۰*۴۰ ۳/۰۳
۱۶ پروفیل ۲/۵ ۴۵*۴۵ ۳/۴۷
۱۷ پروفیل ۲/۵ ۵۰*۵۰ ۳/۸۴
۱۸ پروفیل ۲/۵ ۶۰*۶۰ ۴/۶۳
۱۹ پروفیل ۲/۵ ۷۰*۷۰ ۵/۴۶
۲۰ پروفیل ۲/۵ ۸۰*۸۰ ۶/۲۵
۲۱ پروفیل ۲/۵ ۹۰*۹۰ ۶/۹۸
۲۲ پروفیل ۲/۵ ۱۰۰*۱۰۰ ۷/۸۱
۲۳ پروفیل ۲/۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۸/۶۲
۲۴ پروفیل ۲/۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۱۰/۴۸
۲۵ قوطی ۲/۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۱/۰۲

وزن قوطی مربع

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن پروفیل قوطی (kg/m)
1 قوطی ۳ ۳۰*۳۰ ۲/۷۳
۲ قوطی ۳ ۳۵*۳۵ ۳/۱۹
۳ قوطی ۳ ۴۰*۴۰ ۳/۶۰
۴ قوطی ۳ ۴۵*۴۵ ۴/۲۵
۵ قوطی ۳ ۵۰*۵۰ ۴/۶۲
۶ قوطی ۳ ۶۰*۶۰ ۵/۵۴
۷ قوطی ۳ ۷۰*۷۰ ۶/۵۱
۸ قوطی ۳ ۸۰*۸۰ ۷/۴۴
۹ قوطی ۳ ۹۰*۹۰ ۸/۳۸
۱۰ قوطی ۳ ۱۰۰*۱۰۰ ۹/۳۸
۱۱ قوطی ۳ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۰/۳۶
۱۲ قوطی ۳ ۱۳۵*۱۳۵ ۱۲/۵۸
۱۳ قوطی ۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۳/۱۹
۱۴ قوطی ۳/۵ ۴۵*۴۵ ۴/۷۸
۱۵ قوطی ۳/۵ ۵۰*۵۰ ۵/۳۳
۱۶ قوطی ۳/۵ ۶۰*۶۰ ۶/۴۲
۱۷ قوطی ۳/۵ ۷۰*۷۰ ۷/۵۶
۱۸ قوطی ۳/۵ ۸۰*۸۰ ۸/۶۸
۱۹ قوطی ۳/۵ ۹۰*۹۰ ۹/۷۶
۲۰ قوطی ۳/۵ ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰/۹۵
۲۱ قوطی ۳/۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱/۹۵
۲۲ قوطی ۳/۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۱۴/۶۹
۲۳ قوطی پروفیل ۳/۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۵/۲۹

وزن پروفیل قوطی

 

ردیف ضخامت قوطی پروفیل (mm) سایز قوطی (mm) وزن قوطی پروفیل(kg/m)
1 قوطی پروفیل ۴ ۵۰*۵۰ ۶/۰۶
۲ قوطی پروفیل ۴ ۶۰*۶۰ ۷/۳۲
۳ قوطی پروفیل ۴ ۷۰*۷۰ ۸/۵۸
۴ قوطی پروفیل ۴ ۸۰*۸۰ ۹/۸۹
۵ قوطی پروفیل ۴ ۹۰*۹۰ ۱۱/۱۸
۶ قوطی پروفیل ۴ ۱۰۰*۱۰۰ ۱۲/۴۲
۷ قوطی پروفیل ۴ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۳/۷۲
۸ قوطی پروفیل ۴ ۱۳۵*۱۳۵ ۱۶/۷۴
۹ قوطی پروفیل ۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۷/۴۸
۱۰ قوطی پروفیل ۴/۵ ۱۰۰*۱۰۰ ۱۳/۸۹
۱۱ قوطی پروفیل ۴/۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۵/۳۹
۱۲ قوطی پروفیل ۴/۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۱۸/۸۱
۱۳ قوطی پروفیل ۴/۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۱۹/۵۹
۱۴ قوطی پروفیل ۵ ۱۰۰*۱۰۰ ۱۵/۴۲
۱۵ قوطی پروفیل ۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۶/۹۵
۱۶ قوطی پروفیل ۵ ۱۳۵*۱۳۵ ۲۰/۷۹
۱۷ قوطی پروفیل ۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲۱/۷۲
۱۸ قوطی پروفیل ۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۱۸/۵۱
۱۹ قوطی پروفیل ۶ ۱۱۰*۱۱۰ ۲۰/۵۱
۲۰ قوطی پروفیل ۶ ۱۳۵*۱۳۵ ۲۴/۸۴
۲۱ قوطی پروفیل ۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲۵/۹۲

 

وزن قوطی مستطیل

وزن قوطی های مستطیلی تولید شده در جدول زیر ارائه شده است.

جدول وزن پروفیل مستطیل

 

ردیف ضخامت قوطی و پروفیل (mm) سایز قوطی (mm) وزن پروفیل (kg/m)
1 پروفیل ۱ ۱۰*۲۰ ۰/۴۶
۲ پروفیل ۱ ۱۰*۲۵ ۰/۵۳
۳ وزن پروفیل ۱ ۱۰*۳۰ ۰/۶۲
۴ وزن پروفیل ۱ ۲۰*۳۰ ۰/۷۸
۵ وزن پروفیل ۱ ۲۰*۴۰ ۰/۹۶
۶ وزن پروفیل ۱ ۳۰*۴۰ ۱/۱۲
۷ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۱۰*۲۰ ۰/۵۶
۸ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۱۰*۲۵ ۰/۶۶
۹ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۱۰*۳۰ ۰/۷۵
۱۰ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۲۰*۳۰ ۰/۹۸
۱۱ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۲۰*۴۰ ۱/۱۹
۱۲ وزن پروفیل ۱/۲۵ ۳۰*۴۰ ۱/۳۹
۱۳ وزن پروفیل ۱/۵ ۱۰*۲۰ ۰/۶۷
۱۴ وزن پروفیل ۱/۵ ۱۰*۲۵ ۰/۸۱
۱۵ وزن پروفیل ۱/۵ ۱۰*۳۰ ۰/۹۱
۱۶ وزن پروفیل ۱/۵ ۲۰*۳۰ ۱/۱۷
۱۷ وزن پروفیل ۱/۵ ۲۰*۴۰ ۱/۴۲
۱۸ وزن پروفیل ۱/۵ ۳۰*۴۰ ۱/۶۴
۱۹ وزن پروفیل ۱/۵ ۵۰*۴۰ ۲/۱۲
۲۰ وزن پروفیل ۱/۵ ۲۵*۵۰ ۱/۷۴
۲۱ وزن پروفیل ۱/۵ ۳۰*۵۰ ۱/۸۶
۲۲ وزن پروفیل ۱/۵ ۲۰*۶۰ ۱/۸۶
۲۳ وزن پروفیل ۱/۵ ۳۰*۶۰ ۲/۱۲
۲۴ وزن پروفیل ۱/۵ ۴۰*۶۰ ۲/۳۳
۲۵ وزن پروفیل ۱/۵ ۵۰*۶۰ ۲/۵۷
۲۶ وزن پروفیل ۱/۵ ۴۰*۸۰ ۲/۸۲

جدول وزن قوطی های مستطیل

 

ردیف

ضخامت پروفیل (mm)

سایز قوطی (mm)

وزن قوطی و پروفیل (kg/m)

1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45
11 2 30*60 2/81
12 2 40*60 3/11
13 2 50*60 3/42
14 2 40*80 3/74
15 2 60*80 4/38
16 2 40*100 4/38
17 2 50*100 4/66
18 2 60*120 5/68

جدول وزن قوطی های مستطیل

 

ردیف ضخامت قوطی و پروفیل (mm) سایز انواع قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2/5 20*30 1/88
2 2/5 20*40 2/31
3 2/5 30*40 2/68
4 2/5 50*40 3/47
5 2/5 25*50 2/92
6 2/5 30*50 3/03
7 2/5 20*60 3/03
8 2/5 30*60 3/47
9 2/5 40*60 3/84
10 2/5 50*60 4/26
11 2/5 40*80 4/63
12 2/5 60*80 5/46
13 2/5 40*100 5/46
14 2/5 50*100 5/82
15 2/5 60*120 6/98
16 2/5 60*220 11/02

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 20*40 2/73
2 3 30*40 3/19
3 3 50*40 4/25
4 3 25*50 3/42
5 3 30*50 3/60
6 3 20*60 3/60
7 3 30*60 4/25
10 3 40*60 4/62
11 3 50*60 5/08
12 3 40*80 5/54
13 3 60*80 6/51
14 3 40*100 6/51
15 3 50*100 6/95
16 3 60*120 8/38
17 3 60*220 13/19

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3/5 50*40 4/78
2 3/5 30*60 4/78
3 3/5 40*60 5/33
4 3/5 50*60 5/89
5 3/5 40*80 6/42
6 3/5 60*80 7/56
7 3/5 40*100 7/56
8 3/5 50*100 8/07
9 3/5 60*120 9/76
10 3/5 60*220 15/29
11 4 40*60 6/06
12 4 50*60 6/72
13 4 40*80 7/32
14 4 60*80 8/58
15 4 40*100 8/58
16 4 50*100 9/21
17 4 60*120 11/18
18 4 60*220 17/48
19 4/5 60*220 19/59
20 5 60*220 21/72
21 6 60*220 25/92