جدول وزن تیرآهن بر اساس سطح مقطع و جرم حجمی (چگالی) هر فلز قابل محاسبه است. تیر آهن دو کاربرد اصلی دارد  و در قالب ستون اصلی به عنوان حمال وزن ساختمان یا تیرفرعی نقشی کمک کننده  ای در نگه داری وزن ساختمان دارد. تیرها از نظر شکل به دو نوع تیر H شکل یا بال و تیرI تقسیم بندی می گردد.تشخیص تیرآهن اصل و با کیفیت امری تخصصی است.

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن را بر اساس جداول زیر می توان فهمید. اعداد این جدول بر اساس فرمول استاندارد تعیین وزن تیرآهن محاسبه می گردد. محاسبه وزن تیرآهن براساس نوع تیرآهن است. تیرآهن شرکت های مختلف، جدول وزنی متفاوتی دارند. تیرآهن ها از نظر مدل های مختلف به سه تیپ IPE، IPB و INP دسته بندی می گردد. تیرآهن ها در طول های مختلف تهیه و عرضه می گردند که طول استاندارد و رایج آن دوازده متر است و قیمت ها نیز براساس این طول ارائه می گردد.

وزن تیرآهن ۱۴

وزن تیرآهن ۱۴ با طول استاندارد ۱۲ متر در جدول زیر آمده است.. تیرآهن با استاندارد IPE و شکل I که قطر و ضخامت آن ثابت است در ایران مرسوم ترین نوع تیرآهن است و بیشترین استفاده را دارد. از انواع تیرآهن IPE به تیرآهن لانه زنبوری ،تیرآهن دوبل می توان نام برد. تیرآهن لانه زنبوری نوعی IPE است که در آن، دو تیرآهن را مثل لانه زنبور جوش داده که بیشترین مقاومت را در ساختمان خواهند داشت.
در جدول زیر وزن تیرآهن ۱۲,وزن تیرآهن ۱۴, وزن تیرآهن ۱۶, وزن تیرآهن ۱۸, وزن تیرآهن ۲۰ و وزن هر شاخه تیرآهن به صورت کامل شرح داده شده است. در این جدول وزنی، نوع تیرآهن ها از نوع IPE می باشد.

وزن تیرآهن ۱۶

بیشترین استفاده از این تیرآهن در پروفیل ساختمان ها است. این تیرآهن بسته به لنگر وزن وارده بر ساختمان طراحی و اجرا می کنند. این نوع پروفیل برای بالا بردن امنیت ساختمان بوده و نقش تحمل نیرو و فشار برشی وارد بر ساختمان را در قالب ستون ،خرپا بر عهده دارد.
معمولا طول هر تیرآهن به اندازه استاندارد است.

جدول وزن تیرآهن ۱۲ متری ( IPE )

 وزن هر شاخه تیرآهن ۱۲ متری شامل وزن تیرآهن ۱۴ ، وزن تیرآهن ۱۶ و سایر آهن آلات نوع  IPE مطابق با استاندارد دین به شرح زیر می باشد.

 ردیف  سایز تیر آهن (cm)  چگالی تیر آهن وزن هر شاخه تیرآهن ۱۲ متری (kg)
 ۱  تیر آهن ۸  ۷.۸۶  ۷۲
 ۲ تیر آهن  ۱۰  ۷.۸۶  ۹۸
 ۳ تیر آهن ۱۲  ۷.۸۶  ۱۲۵
 ۴ تیر آهن ۱۴  ۷.۸۶  ۱۵۵
 ۵ تیرآهن ۱۶  ۷.۸۶  ۱۹۰
 ۶ تیر آهن ۱۸  ۷.۸۶  ۲۲۶
 ۷ تیر آهن ۲۰  ۷.۸۶  ۲۶۹
 ۸ تیر آهن ۲۲  ۷.۸۶  ۳۱۵
 ۹ تیر آهن ۲۷  ۷.۸۶  ۴۳۴
 ۱۰ تیر آهن ۳۰  ۷.۸۶  ۵۰۷
 ۱۱ تیر آهن ۳۳  ۷.۸۶  ۵۹۰
 ۱۲ تیر آهن ۳۶  ۷.۸۶  ۶۸۶
 ۱۳ تیر آهن ۴۰  ۷.۸۶  ۷۹۶
 ۱۴ تیر آهن ۴۵  ۷.۸۶  ۹۳۲
 ۱۵ تیر آهن ۵۰  ۷.۸۶  ۱۰۸۹
 ۱۶ تیر آهن ۵۵  ۷.۸۶  ۱۲۷۲
 ۱۷ تیر آهن ۶۰  ۷.۸۶  ۱۴۶۴

 

جدول وزنی تیرآهن هاش

تیر آهن هاش که با نام تیرآهن های بال پهن نیز در بازار شناخته می شوند. IPB یا H از دیگر نام های این نوع تیرآهن می باشد. ساخت پل و آسمان خراش عمده مصارف این نوع تیرآهن می باشد. در جدول زیر وزن هاش ۱۲ متری IPB به تفصیل بیان شده است.

ردیف سایز هاش (cm) وزن هاش (Kg) وزن هر شاخه سنگین هاش (Kg)
1 10 200 244
2 12 234 322
3 14 299 390
4 16 365 500
5 18 426 590
6 20 508 720
7 22 606 828
8 24 724 960
9 26 818 1075
10 28 917 1210
11 30 1060 1370
12 32 1171 1551
13 34 1260 1603
14 36 1342 1754
15  ۴۰   ۱۸۶۹
 ۱۶  ۵۰    
 ۱۷  ۶۰    

جدول وزن تیر آهن هاش سنگین

این نوع تیر آهن هاش که IPBU-HE-M نام دارد. از خانواده تیر آهن های هاش سنگین بشمار می آیند. در این نوع تیر آهن طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش داشته است. و تیرآهن بال پهن HEB همان نوع سنگین هاش IPB می باشند. بنابراین تیرآهن های بال پهن ، نوعی از تیرآهن بشمار می آیند که در این تیر آهن بال و جان ( ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن ) با یکدیگر برابر می باشد.این نوع تیر آهن ها در ضخامت های ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ در بازار موجود می باشند

ردیف سایز هاش (cm) وزن هاش ۱۲ متری(Kg)
1 هاش ۱۰ ۵۰۱.۶
۲ هاش ۱۲ ۶۲۵.۲
۳ هاش ۱۴ ۷۵۸.۴
۴ هاش ۱۶ ۹۱۴.۴
۵ هاش ۱۸ ۱۰۶۶.۸
۶ هاش ۲۰ ۱۲۳۶
۷ هاش ۲۲ ۱۴۰۴
۸ هاش ۲۴ ۱۸۸۴
۹ هاش ۲۶ ۲۰۶۴
۱۰ هاش ۲۸ ۲۲۶۸
۱۱ هاش ۳۰ ۲۸۵۶
۱۲ هاش ۳۲ ۲۹۴۰
۱۳ هاش ۳۴ ۲۹۷۶
۱۴ هاش ۳۶ ۳۰۰۰
 ۱۵ هاش ۴۰ ۳۰۷۲
۱۶  تیرآهن هاش ۴۵  ۳۱۵۶
 ۱۷ تیر آهن هاش ۵۰  ۳۲۴۰
 ۱۸  تیرآهن هاش ۵۵  ۳۳۳۶
۱۹ تیر آهن هاش ۶۰ ۳۴۲۰
۲۰ هاش ۶۵ ۳۵۱۶
۲۱ هاش ۷۰ ۳۶۱۲
۲۲ هاش ۸۰ ۳۸۰۴
۲۳ هاش ۹۰ ۳۹۹۶